به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: جمله نویسی

پایه سوم دبستان  وحدت2

خرداد 1387

سوالات درس

1

مخالف کلمات زیر را بنویسید.

    خنده:                    سیراب:                 طللوع:                  تمیز:

 

2

2

مرتب کنید:

نوشت در  -  مشخصات   - دفتر – مرا – او

 

هستم  -  واقعا – زرنگی -  حلزون  - من

 

2

3

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1-    بعضی از مردم آشغال و زباله را در کوچه و خیابان و جوی آب .......

2-    الکساندر گراهام بل .................. را اختراع کرد.

3-    حسن امید زاده ، معلمی ............... بود .

4-    اگر همه ما لبخند بزنیم  دنیا .............  می شود.

2

4

جمله بسازید.

احترام :

غول پیکر :

ایران:

اختراع:

2

5

هرنویسنده یا شاعر را به آثارش وصل کن.

سعدی                  قانون

فردوسی                مثنوی

ابوعلی سینا            شاهنامه

مولوی                 گلستان

2

6

کیستم ، چیستم – پاک کننده محیط زیستم؟

 

1

7

یک مثل بنویسید.

 

1

8

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کرده بدلخواه بنویسید:

الف) فصل بهار را توصیف کنید.               ب) فایده های درخت را بنویسید.

8

موفق و کامیاب باشید .

 تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:6 | نویسنده : رسول گلی زاده |