به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: تاریخ ومدنی

پایه چهارم دبستان  وحدت1

خرداد 1387

سوالات درس تاریخ ومدنی

گزینه های صحیح را با علامت ( ضربدر ) مشخص کنید .

 

1

اولین ابزلرهای انسان های نخستین از چه جنسی بود ؟ الف)چوب o  ب) سنگo  ج ) چرمo              د)آهن o

5/0

2

انسانها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند ؟ الف)دامپروری o  ب) خانه سازیo           ج ) کشاورزیo د)ساختن ابزار o

5/0

3

حضرت موسی ( ع ) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد ؟     الف)بابل – نمرود o                    ب) بین النهرین - نمرودo  ج ) فلسطین – فرعون o د)مصر - فرعونo

5/0

4

مادها در دامنه کوه الوند کدام شهر را ساختند ؟ الف)هگمتانه o  ب) ایلامo  ج ) بابلo  د)شوش o

5/0

5

سردار شجاع ایرانی که موفق شد رومی را شکست دهد چه نام داشت ؟ الف)کوروش o  ب) سورناo   ج ) داریوش o  د) کراسوس o

5/0

6

در زمان ساسانیان چه کسی دین زرتشت را دین رسمی کشور اعلام کرد ؟ الف)انوشیروان o                     ب) یزدگردo   ج ) اردشیر o د) خسروپرویز o

5/0

7

نام پایتخت ساسانیان چه بود ؟ الف) تخت جمشید  o  ب) صد دروازه o  ج ) هگمتانه o د)تیسفون o

5/0

8

دین اسلام مردم را به ........... .......... برادری و آزادی دعوت می کرد .

5/0

9

کتاب مقدس زرتشتیان ................. نام داشت .

5/0

10

مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن ...................... بود .

5/0

11

رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آن ها باعث اختراع خط شد ؟ ص o  غلطo  

 5/0

12

علت عمده ی جنگ های ایران و روم بر سر تیسفون بود ؟ ص o  غلطo  

5/0

13

خسروپرویز دعوت به اسلام را پذیرفت . ص o  غلطo  

5/0

به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

1

خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانداران دو نعمت بزرگ عطا کرده است آن دو نعمت کدام است ؟

 

 

1

2

لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آن ها چگونه مردمی بودند ؟

 

5/0

3

سر گروه آریایی را که به ایران آمدند را نام ببرید ؟

 

75/0

4

چهار مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد  توضیح دهید ؟

 

 

1

5

چه عواملی باعث شد حکومت اشکانی ضعیف شود ؟ ( 2 مورد )

 

1

6

سه پایه اصلی دین زرتشت را بنویسید ؟

 

75/0

 7    

دو بنای معروف که در زمان انوشیروان ساخته شد را نام ببرید ؟

 

5/0

( سوالات درس مدنی )

گزینه صحیح را با علامت ( ضربدر ) مشخص کنید ؟

1

دومین جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم چه نام دارد ؟ الف)خانواده  o  ب) مسجدo               ج) مدرسه o  د)کشور o

5/0

2

بیش تر روستاییان به چه شغلی مشغول بودند ؟ الف)دامپروری o  ب) کشاورزی و باغداری o             ج ) کارهای دستی o  د)کارهای صنعتی  o

5/0

3

اداره هر شهر بر عهده کدام سازمان است ؟ الف)شهرداری  o  ب) پلیس o  ج ) وزارت راه o              د) راهنمایی و رانندگی o

5/0

4

زبان و خط رسمی ملت ایران ............................ است ؟

5/0

5

انقلاب اسلامی ایران نشانه ی ........................ ملت ایران است ؟

5/0

به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

1

معنای نظم چیست ؟

 

 

5/1

2

چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است ؟

 

 

1

3

چهار چیز مشترک بین مسلمانان جهان را نام ببرید ؟

 

 

2

4

چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند ؟

 

 

1

موفق و کامیاب باشید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:15 | نویسنده : رسول گلی زاده |