به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: ریاضی

پایه  اول     دبستان  وحدت

خرداد 1387

سوالات

1

سیب سمت چپ را رنگ بزنید.

 

5/.

2

یک گردی در خارج خط بسته بکش.

 

 

5/.

3

شکلی که مثل بقیه نیست خط بزن.

 

5/.

4

دور اعدا مناسب خط بکش.

 

 

1

5

بین دو عدد یکی از علامتهای < = > را که مناسب است بگذار.

9      9

0       1   

8         4 

3     7 

 

 


2

6

خط راست را پر رنگ کن.

 

1

7

اعداد قبل وبعد  عدد نوشته شده را بنویس.

 

 

7

 

 

1

8

جمع وتفریق کن.

                                                                                  =0+7                  =5+2

                                                                                 =3-4                    =2-8

 

3

9

در جدول و جاهای خالی عدد مناسب بنویس.

 

 

 

 

 

 

 


2

10

 از 56 تا 66 بنویس.

                    --        --      --      --       --        --      --     --      --     --     --     --56 

 

5/1

11

جاهای خالی را با عدد مناسب پر کن.

 6 ده تایی  می شود .................

1 ده تایی  و 5 یکی می شود ..............

 80 می شود ..........  ده تایی .

14  می شود .......... ده تایی و  .........  یکی .

5/2

12

در جاهای خالی عدد یا نوشته مناسب بنویس.

53

 

96

 

81

 

 

شصت و چهار

 

هفتاد و هشت

 

سیزده

 

 

5/1

13

-         6 سیب در بشقاب بود.

-         2 تا از آن ها را برداشتیم .

-         چند سیب در بشقاب مانده است؟

    ..............  سیب در بشقاب مانده است.

5/1

14

زهرا دیروز 4 صفحه از کتابش را خواند.

امروز هم 3 صفحه ی دیگر از همان کتاب را خواند.

زهرا دیروز و امروز چند صفحه از کتابش را خوانده است.

        ......... صفحه از کتابش را خوانده است.

5/1

موفق باشید

 تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:27 | نویسنده : رسول گلی زاده |