به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: ریاضی

پایه سوم دبستان  وحدت2

خرداد 1387

سوالات

1

در جای خالی عدد مناسب را بنویسید.

.............. یکی و ................ ده تایی می شود=76

3 یکی و 0 ده تایی و 5 صدتایی و2 هزار تایی می شود = ..................

1

2

در جای خالی رقم مناسب بنویسید.                 4                3     

                                                          3 2-           6          - 

            26             723  

1

3

3 کیلو گرم و600 گرم چند گرم است.

2 کیلوگرم بیشتر است یا 1900گرم .

7 کیلومتر چند متر است.

3کیلومتر و 200 متر چند متر است.

2

4

علامت > یا < یا مساوی بگذارید.      

     137       47+90                                  254       258

    481       27+453                            1999      2000

2

5

ضرب زیر را روی محور نشان دهید و جواب را بنویسید.               =3 ×  4

 

 


1

6

هر مسلمان در یک شبانه روز 5 نوبت نماز می خواند . در 4 شبانه روز چند نوبت نماز می خواند.

 

1

7

اندازه  دور هر شکل ................. آن شکل نام دارد.

قطر دایره .................. شعاع آن می باشد.     هر دایره  چند شعاع دارد؟ ...........

5/1

8

ضرب های زیر را حل کنید؟           764                         1245            =7×6

                                              7   ×                        3    ×             =9×8

                                                                                                =10 ×21

                                                                                               =  1×14

2

 

تقسیم های زیر را حل کنید .

   = 9   :  82            = 7 : 39                          = 9 :   ۳        = 4 : 32

1

10

محیط مربّع  رو به رو  8 سانتیمتر است طول هر ضلع مربّع چه قدر است؟

 

 

1

11

جاهای خالی را کامل کنید.

4 سانتیمتر چند میلیمتر است؟

یک متر چند سانتیمتر است ؟

80 میلیمتر چند سانتیمتر است ؟

5/1

12

باغی است به شکل مربّع که طول هر طرف آن 400 متر است . محیط این باغ چند متر است.

 

 

1

13

دور اعداد زوج را یک خط بسته بکشید.

                             22  -  19  -  16  -  13  -  8  -   5  -   3  -  6  - 1

 

1

14

در جا های خالی علامت > یا < قرار دهید .

 

 

 

1

15

کسر مربوط به قسمت رنگی هر شکل را در زیر آن بنویسید.

 

 

 

 

 


1

16

کلاس سوم 32 نفر دانش اموز دارد. اگر ربع این دانش آموزان عضو کتابخانه باشند چند نفر عضو کتابخانه هستند؟

 

 

 

1

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:37 | نویسنده : رسول گلی زاده |