به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: علوم تجربی

پایه چهارم دبستان  وحدت1

خرداد 1387

 

الف) گزینه های صحیح را با علامت ( ضربدر ) مشخص کنید .

 

 

1

آینه مورد استفاده در کوره آفتابی از چه نوعی است ؟ الف)فرورفته o  ب) تختo  ج ) برآمدهo              

5/0

2

سنگ هایی که بر اثر سرد شدن مواد داغ تشکیل می شوند ........ نام دارند ؟ الف) رسوبی o            ب) آذرینo   ج ) دگرگونیo

5/0

3

در کدام مورد از سنگ ها و کانی ها استفاده نمی شود ؟     الف) پزشکی o  ب) ساختمان سازیo             ج ) چرم سازی o

5/0

4

قسمت مایع سلول که شبیه سفیده تخم مرغ است چه نام دارد ؟ الف) سیتوپلاسم o  ب) هستهo                         ج ) پوسته o 

5/0

5

محل غذاسازی گیاهان .......... است . الف) ساقه  ب) برگo   ج ) میوه o

5/0

6

چرا برگ گیاهان سبز رنگ است ؟ الف) نورخورشید o  ب) هوا o   ج ) سبزینه o

5/0

7

کدامیک از مخلوط های زیر محلول است ؟ الف) آب و نمک  o  ب) آب و شن o                                   ج ) آب و براده آهن o

5/0

ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب بگذارید .

 

1

بدن کرم .................از قطعه های پهن ساخته شده است .

5/0

2

کشاورزی یعنی پرورش .. ...................... .

5/0

3

بدن موجودات زنده از ..................... ساخته شده است .  

 5/0

4

اجسامی که برق را از خود عبور می دهند ........................... نام دارند .  

5/0

5

به نور خورشید که توسط ماده برگردانده می شود ...................... می گویند .  

5/0

 6

میکروسکوپ برای دیدن ............................ بکار می رود .

 5/0

ج ) پاسخ مناسب را علامت بزنید . ( ص - غ  )

 

1

گیاهان همه مواد لازم برای غذاسازی را از زمین می گیرند .   الف) ص o  ب) غo  

5/0

2

سنگ های آذرین لایه لایه هستند . الف) ص o  ب) غo  

5/0

3

سر پیچ جاده ها از آینه برآمده استفاده می شود . الف) ص o  ب) غo  

5/0

5

تلسکوپ برای دیدن سیاره ها بکار می رود . الف) ص o  ب) غo  

5/0

6

همه مخلوط ها محلول هستند . الف) ص o  ب) غo  

5/0

 7    

تخم مرغ یک سلول بزرگ است . الف) ص o  ب) غo  

5/0

 

د )به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

 

 1

اندام های تنفسی را نام ببرید ؟ ( 4 مورد )

 

 

 1

2

گرم و سرد ترین سیاره منظومه شمسی را نام ببرید ؟

 

1

3

حلال را تعریف کنید ؟

 

1

3

بازتابش نور چیست ؟

 

1

4

چگونه می توان قدرت آهن ربای الکتریکی را زیاد کرد ؟ ( 2 مورد )

 

 

1

5

چرا هنرمندان سنگ را برای کار خود انتخاب می کنند ؟

 

1

 

 

6

منظومه شمسی چیست ؟

 

  1

7

سرخرگ ها و سیاهرگ ها در کجای بدن قرار دارند ؟

 

 

1

8

اگر گلبول های سفید از بدن دفاع می کنند خوردن دارو چخ فایده ای دارد ؟

 

 

1

9

قسمت های مختلف خون را نام ببرید ؟

 

 

5/1

موفق و کامیاب باشید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۷ | 0:38 | نویسنده : رسول گلی زاده |