نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

كلاس: پنجم

 نام دبير مريوطه:

 

بسمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي

مديريت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

دبستان وحدت

نام آزمون: علوم

تاريخ آزمون:بهمن

مدت آزمون:    دقيقه

تعداد سئوالات:

تعداد صفحات:

رديف

‹خدايا ما را از تاريكي هاي وهم خارج ساز و به نور فهم و دانش گرامي بدار›

بارم

1

بزرگترين گروه بندپايان كدام است؟

عنكبوتها£       حشرات£     خرچنگ ها£      هزارپاها£

3

2

كدام يك گياهان زير در كاغذسازي فعال تر است؟  

گياه لوبيا£  گياه گوجه فرنگي£ گياه گندم£بوته گل سرخ£

3

كدام يك از موارد زير ادويه نيست؟

زردچوبه£  زعفران£    نمك£        فلفل£

4

وقتي جريان برق به طور همزمان به چند لامپ برسد چه نوع مداري است؟

مدار موازي£  مدار الكتريكي£  مدار متوالي£    مدار بسته

5

براي ساختن كوره ي آفتابي از چه آينه اي استفاده مي شود؟

آينه تخت£  آينه فرورفته£   آينه برآمده£    آينه كوچك£

6

كدام يك از موارد زير رسانا است؟

چوب خشك£        پلاستيك£     پاك كن£           آب

7

محل غذاسازي گياهان ...................... است.

5/2

8

به مخلوط هاي يكنواخت ........................ مي گويند.

9

تصوير هر چيز در آينه تخت ................. آن جسم است.

10

در محلول شكر با آب، به شكر ماده ي .................. و به آب ماده ي ................... مي گويند.

11

واحد ساختماني بدن سلول است؟    ص£            غ£

2

12

كرم خاكي چون خاك زمين كشاورزي را جابه جا مي كند براي كشاورزي مناسب نيست؟   ص£        غ£

13

صافي، زبري، و رنگ اجسام در بازتابش نور مؤثر است؟          ص£          غ£

14

مخلوط ماسه در آب مخلوط دو ماده ي جامد در جامد است؟       ص£      غ£

15

چهار مورد از تفاوت هاي موجود زنده با غير زنده را بنويسيد؟

2

16

بازتاب ش نور چيست؟انواع بازتابش را نام ببريد؟

5/1

17

هر سلول از چند بخش تشكيل شده است آن ها را بنويسيد؟

75/0

18

بي مهره ها چند گروه هستند؟ نام ببريد؟

5/1

19

اجسام رسانا و اجسام نارسانا را تعريف كرده و براي هركدام مثالي بزنيد؟

5/1

20

به چه گياهاني علف هاي هرز مي گويند؟ و چه ضرري براي كارهاي كشاورزي دارد؟

5/1

21

مخلوط چيست؟ با ذكر مثال:

75/0

22

كرم ها از نظر شكل به چند گروه تقسيم شده اند نام ببريد؟

75/0

23

پريسكوپ و زيبابين چيست؟

5/1

24

جدول زير را كامل كنيد؟

نوع محلول

مثال

1.      مايع در مايع

2.       

3 -گاز در مايع

1.

2. نمك در آب

3.

75/0


موضوعات مرتبط: بانک سوالات متنی

تاريخ : جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ | 12:8 | نویسنده : رسول گلی زاده |